اقدام شرم آور همراهان بیمار با خانم دکتر اورژانس بیمارستان 5 آذر گرگان

همراهان بیمار که نگران حال مریض شان بودند در اقدامی عجیب به دکتر زن بخش اورژانس حمله کرده و او را به باد کتک گرفتند.