ایرانیان در ۵۰ سالگی چند دندان ندارند؟

رئیس انجمن دندانپزشکی عمومی ایران با تاکید بر لزوم حفظ و نگهداری دندان ها گفت: در حال حاضر، ایرانیان که به سن ۵۰ سالگی می رسند، به طور میانگین حدود ۷ دندان از دست داده اند که این روند باید تغییر پیدا کند.