عکس/ سانسور شدن پاهای مادر خانواده در شبکه نسیم!

در این تصویر از مسابقه خانوادگی “خانه ما” در شبکه نسیم، پای مادر خانواده، سانسور شده است.