۱۰ سال زندان برای افرادی که در روسیه گزارش دروغ بدهند

رئیس جمهور روسیه، با امضای فرمانی مجازات گزارش های دروغین در مورد بمب گذاری را به ۱۰ سال افزایش داد.