20هزار تخت تا پایان دولت یازدهم به بیمارستانها اضافه می شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اضافه شدن 20 هزار تخت بیمارستانی در سراسر کشور تا پایان دولت یازدهم خبر داد.

گوشی

مد روز